Đáng chú ý

Kinh Phổ Hiền tiếng Tạng

Cầu nguyện 21 Phật Độ Mẫu Tara tiếng Tạng

Nghi quỹ Lục Độ Phật Mẫu Tara giản lược tiếng Việt

Địa chỉ điểm phát hành sách Drukpa Việt Nam 

Xem lại đầy đủ video từng ngày diễn ra Pháp Hội 2014 tại đây 

 

Tin mới nhất