Đáng chú ý

Chương trình chuyên tu Pháp Thí thân Bát nhã Ba la mật Sengey Tsewa và Lễ sinh nhật Đức Pháp Vương 03/2015:

 Địa chỉ điểm phát hành sách Drukpa Việt Nam 

Kinh Phổ Hiền tiếng Tạng

Cầu nguyện 21 Phật Độ Mẫu Tara tiếng Tạng

Nghi quỹ Lục Độ Phật Mẫu Tara giản lược tiếng Việt

Xem lại đầy đủ video từng ngày diễn ra Pháp Hội 2014 tại đây 

 

Tin mới nhất