Tán thán công hạnh Phật - Tích lũy vô lượng công đức trong tháng Saga Dawa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tán thán công hạnh Phật - Tích lũy vô lượng công đức trong tháng Saga Dawa

900
09/05/2024 - 07:48

Năm 2024, tháng Saga Dawa kéo dài từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 Dương lịch nhằm kỷ niệm ba sự kiện vô cùng quan trọng trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Đản sinh, Thành đạo và thể nhập Niết bàn. Theo truyền thống Kim Cương thừa, tháng Phật đản vô cùng linh thiêng và cát tường thù thắng này được coi là tháng mà công đức tăng trưởng lên gấp trăm nghìn thậm chí triệu lần. 

Theo Phật giáo Đại Thừa, chúng ta đang sống trong thời Hiền Kiếp. Trong thời Hiền Kiếp cát tường này, một nghìn Đức Phật sẽ thị hiện và dẫn dắt chúng sinh đạt giải thoát. Tính đến nay, ba Đức Phật quá khứ đã thị hiện và chúng ta đang sống trong thời Đức Phật thứ tư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chính vì hạnh nguyện cứu khổ độ sinh mà Đức Phật xuất hiện nơi cõi Sa bà, đem ánh sáng trí tuệ, ánh đạo vàng giải thoát đến với thế gian và xua tan bức màn vô minh tăm tối. Đây là sự kiện vô cùng hy hữu cát tường trong lịch sử nhân loại. 

Không chỉ trong tháng Đại cát tường này, mà hàng ngày, thực hành quán niệm, đỉnh lễ và tán thán 12 công hạnh giác ngộ của Ngài sẽ giúp bạn dũng mãnh phát nguyện và duy trì tu tập theo con đường Ngài đã chỉ dạy, nhằm trưởng dưỡng trí tuệ thông qua tu tập, suy ngẫm và thiền định để đạt được giác ngộ tức thời, kết quả của tỉnh thức và tự thân chứng ngộ tự tính tâm:

Đệ tử hôm nay

Gặp ngày khánh đản

Một dạ vui mừng

Cúi đầu đỉnh lễ

Thập phương tam thế,

Điều ngự Như Lai

Bồ-tát Thánh Hiền

Liệt vị Tổ sư

Pháp giới chúng sinh

Bởi thiếu nhân lành

Nên còn sa đọa.

Tham sân chấp ngã

Quên hẳn đường về

Tình ái si mê,

Tù trong lục đạo

Trăm dây phiền não

Nghiệp báo không cùng,

Nặng kiếp luân hồi,

Đêm dầy tăm tối.

Phật Tổ năng nhân

Rủ lòng lân mẫn

Thương xót sinh linh,

Đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn loài

Dùng pháp phương tiện

Ta Bà thị hiện

Thích chủng thọ sanh

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,

Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo.

Thái tử đủ 32 tướng hảo

Bảy hoa sen đỡ gót chân đi,

Cất tiếng viên âm, tay chỉ đất trời

“Duy ngã độc tôn” lời lịch sử.

Năm thái tử vừa 19 tuổi

Xin vua cha dạo bốn cửa thành,

Chứng kiến cảnh sanh già bệnh chết

Nên phát tâm lập chí xuất trần.

Sáu năm khổ hạnh ẩn rừng già

Bốn mươi chín ngày tinh nghiêm thiền tọa.

Hàng phục ma quân thành đạo quả,

Quang minh soi chiếu khắp Ta Bà.

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ (Mỗi câu chúng hòa “Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”).

1/ A tỳ ngục tốt, phát khởi thiện tâm.

2/ A tăng kỳ kiếp quả mãn nhân tròn.

3/ Nhất sinh bổ xứ trên trời Đâu Suất.

4/ Ta Bà hóa độ ứng hiện sinh thân.

5/ Đâu suất giáng thần ứng mộng Ma Gia.

6/ Hoàng cung thác chất thị hiện đầu thai.

7/ Dưới cây Vô Ưu khánh đản giáng sinh.

8/ Giả hưởng năm dục, chán cảnh vô thường.

9/ Dạo chơi bốn cửa, rõ già bệnh chết.

10/ Nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo.

11/ Non xanh cắt tóc tìm Thầy hỏi đạo.

12/ Núi Tuyết tu hành, sáu năm khổ hạnh.

13/ Dưới cây Bồ-đề hàng phục ma quân.

14/ Sao mai vừa mọc, đạo quả viên thành.

15/ Bốn mươi chín năm tròn thuyết pháp độ sinh.

16/ Tam thừa đã đủ, hóa độ vừa xong.

17/ Ta La song thọ thị hiện Niết-bàn.

18/ Lưu bố xá lợi phước ích trời người.

19/ Ta Bà giáo chủ đại từ bi phụ.

20/ Đương hội đạo tràng thiên bách ức hóa thân.


 

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,060,249
Số người trực tuyến: