Lịch sử Truyền thừa Drukpa vinh quang | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lịch sử Truyền thừa Drukpa vinh quang

6653
17/06/2016 - 12:19

LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA DRUKPA VINH QUANG

Truyền thừa Drukpa được hoằng truyền không gián đoạn từ 1.000 năm nay  đã để lại cho nhân loại một di sản tâm linh vô cùng vĩ đại, nổi tiếng với sự thực hành thanh tịnh, đức chân tu khổ hạnh cùng những pháp tu trì thâm diệu thành tựu Phật quả ngay trong một đời như “Sáu Pháp Yoga của Naropa”, giáo pháp khẩu truyền tâm yếu “Đại Thủ Ấn”, những giáo pháp thiền định đặc biệt như “Sáu Pháp Vị Bình Đẳng”, “Bảy Pháp Duyên Khởi”. 

 

(Cây Quy y Truyền thừa Drukpa và Đức Phật Kim Cương tổng trì)

 

Truyền thừa Drukpa là Truyền thừa không gián đoạn, khởi nguồn từ Đức Phật Kim Cương Tổng Trì, Ngài là chủ của một trăm Phật Bộ và là hiện thân của tất cả chư Phật trong ba đời.

 


(Đại thành tựu giả Tilopa và Đại thành tựu giả Naropa)

 

Nguồn Pháp mạch của Truyền thừa được ban truyền trực tiếp từ Đức Phật Kim Cương Tổng Trì tới Đức Tilopa, một Đại thành tựu giả Ấn Độ vào thế kỷ thứ X. Đức Tilopa tiếp tục truyền trao giáo Pháp giác ngộ cho Đức Naropa, được kính ngưỡng là hóa thân Quan Âm ứng hiện nhân gian và cũng là bậc siêu việt phi thường nhất trong số 84 Đại thành tựu giả trứ danh Ấn Độ thời bấy giờ. 

 

D:\DRUKPA\OM AH HUNG\Web Drukpavietnam\Chu Thuong su Truyen thua\MARPA\004--Marpa_1.jpg D:\DRUKPA\OM AH HUNG\Web Drukpavietnam\Chu Thuong su Truyen thua\MILAREPA\005--Milarepa_1.jpg

(Đại Thượng sư Marpa và Đại thành tựu giả Milarepa)

 

Sau Đức Naropa, Truyền thừa được tiếp nối không gián đoạn đến Đại Thượng sư Marpa vào thế kỷ XI, rồi tiếp tục được truyền xuống Đại thành tựu giả Jetsun Milarepa là Bậc thành tựu giác ngộ đại hợp nhất ngay trong một đời.

 

D:\DRUKPA\OM AH HUNG\Web Drukpavietnam\Chu Thuong su Truyen thua\GAMPOPA\006--Gampopa_1.jpg D:\DRUKPA\OM AH HUNG\Web Drukpavietnam\Chu Thuong su Truyen thua\PHAGMO DRUPA\007-Phagmo-Drupa_1.jpg


 

(Đức Gampopa và Đức Phagmo Drupa)

 

Sau khi thụ nhận giáo Pháp từ bậc Thầy mình, Đức Milarepa truyền tiếp đến Đấng ‘Trăng rằm’ vô song là Đức Gampopa, rồi được truyền tiếp đến tới Đức Phagmo Drupa vinh quang. Tiếp đó, Pháp mạch Truyền thừa được truyền tới Đại Thành tựu giả Lingchen Repa (1128-1188), Đấng thành tựu hạnh xả ly với sự chứng ngộ cao quý tuyệt đối. 

 

save image