Tin liên quan

31/10/2015 - Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại chùa Hoàng Long, tỉnh Phú Thọ ngày 31/10/2015

27/10/2015 - Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 27/10/2015

26/10/2015 - Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 26/10/2015

25/10/2015 - Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 25/10/2015

24/10/2015 - Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 24/10/2015

22/10/2015 - Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại chùa Phổ Quang, TP Đà Nẵng ngày 22/10/2015

21/10/2015 - Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại chùa Phổ Quang, TP Đà Nẵng ngày 21/10/2015

18/10/2015 - Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại chùa Giác Sanh ngày 19/10/2015

18/10/2015 - Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại chùa Thiên Quang Ni Tự ngày 18/10/2015

17/10/2015 - Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại chùa Pháp Minh, Long An ngày 17/10/2015