Tin liên quan

02/Mar/2010 - Vũ điệu Kim Cương Thừa

02/Mar/2010 - Lời tạ pháp (tiếng Anh)

02/Mar/2010 - Pháp Vương và Tăng đoàn viếng thăm Thành phố Hồ Chí Minh

02/Mar/2010 - Pháp Vương gia trì quán đỉnh trí tuệ Văn Thù tại chùa Hoàng Long

02/Mar/2010 - Hình ảnh hoạt động của Pháp Vương và Tăng đoàn tại Hạ Long

02/Mar/2010 - Hình ảnh Pháp Vương quang lâm Tây Thiên

02/Mar/2010 - Hình ảnh pháp thoại tại chùa Phổ Quang

02/Mar/2010 - Pháp vương truyền trao quán đỉnh Trí tuệ Văn thù tại chùa Hoàng Long

02/Mar/2010 - Sự kết nối tâm linh

02/Mar/2010 - Pháp thoại tại chùa Hoằng Pháp